Main Menu / Trims & Tassels > Tassel Fringe > Tuscany Tassel Trim

Item: Tuscany Tassel Trim

Color: 8990

$7.95/yd

   

Item: Tuscany Tassel Trim

Color: 8960

$7.95/yd

Item: Tuscany Tassel Trim

Color: 8950

$7.95/yd

Item: Tuscany Tassel Trim

Color: 8930

$7.95/yd

Item: Tuscany Tassel Trim

Color: 8910

$7.95/yd